CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

Đơn vị Cấp Thành phố

Thành lập:

10/05/2019

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

26

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hữu Thoại – 0392108869

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

26

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hữu Thoại – 0392108869

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

50

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đình Trí – 0975390745

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

50

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đình Trí – 0975390745

Thành lập:

15/10/2020

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Quán Quang Diệu – 0961688788

Thành lập:

15/10/2020

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Quán Quang Diệu – 0961688788

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

50

Thông tin liên lạc:

Lục Huyền Trang – 034318768

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

50

Thông tin liên lạc:

Lục Huyền Trang – 034318768

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì môi trường

Số lượng thành viên:

200

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Vũ Thảo Uyên – 0934764203

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì môi trường

Số lượng thành viên:

200

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Vũ Thảo Uyên – 0934764203

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Trần Đức Hải – 0865082023

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Trần Đức Hải – 0865082023

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Võ Nhật Minh – 0352016366

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Võ Nhật Minh – 0352016366

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

41

Thông tin liên lạc:

Phan Lê Thơ Thơ – 0792349579

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

41

Thông tin liên lạc:

Phan Lê Thơ Thơ – 0792349579

Đơn vị Cấp Cơ sở