CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

Đơn vị Cấp Thành phố

Thành lập:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng thành viên:

Thông tin liên lạc:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng thành viên:

Thông tin liên lạc:

Thành lập:

11/11/1988

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

200

Thông tin liên lạc:

Trần Văn Vinh Quang – 0982799151

Thành lập:

11/11/1988

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

200

Thông tin liên lạc:

Trần Văn Vinh Quang – 0982799151

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

50

Thông tin liên lạc:

Tạ Tuấn Anh – 0938833616

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

50

Thông tin liên lạc:

Tạ Tuấn Anh – 0938833616

Thành lập:

13/10/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

30

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hữu Nghĩa – 0764697803

Thành lập:

13/10/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

30

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hữu Nghĩa – 0764697803

Thành lập:

14/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Lê Tấn Lưu – 0903995983

Thành lập:

14/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Lê Tấn Lưu – 0903995983

Đơn vị Cấp Cơ sở

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Bùi Duy Nhân – 0869664459

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Bùi Duy Nhân – 0869664459

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đông Xuân – 0979399060

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đông Xuân – 0979399060

Thành lập:

08/01/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

3

Thông tin liên lạc:

Hồ Minh Thông – 0938258879

Thành lập:

08/01/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

3

Thông tin liên lạc:

Hồ Minh Thông – 0938258879

Thành lập:

15/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Hiếu – 0938114696

Thành lập:

15/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Hiếu – 0938114696

Thành lập:

15/10/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

32

Thông tin liên lạc:

Lý Hoàng Tân – 0944294944

Thành lập:

15/10/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

32

Thông tin liên lạc:

Lý Hoàng Tân – 0944294944

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Trần Lê Tiến Linh – 0767561653

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Trần Lê Tiến Linh – 0767561653