CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

Đơn vị Cấp Thành phố

Thành lập:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng thành viên:

Thông tin liên lạc:

Đơn vị Cấp Cơ sở

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Bùi Duy Nhân – 0869664459

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Bùi Duy Nhân – 0869664459

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đông Xuân – 0979399060

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đông Xuân – 0979399060

Thành lập:

08/01/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

3

Thông tin liên lạc:

Hồ Minh Thông – 0938258879

Thành lập:

08/01/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

3

Thông tin liên lạc:

Hồ Minh Thông – 0938258879

Thành lập:

15/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Hiếu – 0938114696

Thành lập:

15/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Hiếu – 0938114696