CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

Đơn vị Cấp Thành phố

Thành lập:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng thành viên:

Thông tin liên lạc:

Lĩnh vực hoạt động:

Số lượng thành viên:

Thông tin liên lạc:

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Bùi Duy Nhân – 0869664459

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Bùi Duy Nhân – 0869664459

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đông Xuân – 0979399060

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Đông Xuân – 0979399060

Thành lập:

08/01/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

3

Thông tin liên lạc:

Hồ Minh Thông – 0938258879

Thành lập:

08/01/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

3

Thông tin liên lạc:

Hồ Minh Thông – 0938258879

Thành lập:

15/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Hiếu – 0938114696

Thành lập:

15/10/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Đặng Hiếu – 0938114696

Thành lập:

15/10/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

32

Thông tin liên lạc:

Lý Hoàng Tân – 0944294944

Thành lập:

15/10/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

32

Thông tin liên lạc:

Lý Hoàng Tân – 0944294944

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Trần Lê Tiến Linh – 0767561653

Thành lập:

01/01/2017

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Trần Lê Tiến Linh – 0767561653

Thành lập:

01/01/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

42

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Thị Tố Quyên – 0938215790

Thành lập:

01/01/2013

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

42

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Thị Tố Quyên – 0938215790

Thành lập:

08/08/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

6

Thông tin liên lạc:

Mai Hoàng Lộc – 0898855170

Thành lập:

08/08/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

6

Thông tin liên lạc:

Mai Hoàng Lộc – 0898855170

Thành lập:

01/01/2014

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

12

Thông tin liên lạc:

Bùi Nguyễn Minh Kỳ – 0379016495

Thành lập:

01/01/2014

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

12

Thông tin liên lạc:

Bùi Nguyễn Minh Kỳ – 0379016495

Đơn vị Cấp Cơ sở