CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

Đơn vị Cấp Thành phố

Thành lập:

26/03/2016

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

32

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hữu Vinh – 0794411411

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

32

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hữu Vinh – 0794411411

Thành lập:

20/06/2014

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

15

Thông tin liên lạc:

Huỳnh Ngọc Định – 0938972581

Thành lập:

20/06/2014

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

15

Thông tin liên lạc:

Huỳnh Ngọc Định – 0938972581

Thành lập:

15/10/2020

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

26

Thông tin liên lạc:

Lý Công Định – 0962615364

Thành lập:

15/10/2020

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

26

Thông tin liên lạc:

Lý Công Định – 0962615364

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Thị Hoài Nam

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

5

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Thị Hoài Nam

Đơn vị Cấp Cơ sở