CLB, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN

Đơn vị Cấp Thành phố

Thành lập:

14/08/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

28

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hoàng Hải Nam – 0904540655

Thành lập:

14/08/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

28

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hoàng Hải Nam – 0904540655

Thành lập:

10/10/2011

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Triệu Thị Mai Đào – 0334656428

Thành lập:

10/10/2011

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

25

Thông tin liên lạc:

Triệu Thị Mai Đào – 0334656428

Thành lập:

06/09/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

15

Thông tin liên lạc:

Trần Thị Yến Nhi – 0909174523

Thành lập:

06/09/2021

Lĩnh vực hoạt động:

Tình nguyện vì trẻ em

Số lượng thành viên:

15

Thông tin liên lạc:

Trần Thị Yến Nhi – 0909174523

Thành lập:

14/08/2019

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Trần Yên Quốc – 0888190113

Thành lập:

14/08/2019

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

10

Thông tin liên lạc:

Trần Yên Quốc – 0888190113

Thành lập:

20/08/2019

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

7

Thông tin liên lạc:

Lê Tấn Tài – 0913066206

Thành lập:

20/08/2019

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

7

Thông tin liên lạc:

Lê Tấn Tài – 0913066206

Thành lập:

11/11/1988

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

200

Thông tin liên lạc:

Trần Văn Vinh Quang – 0982799151

Thành lập:

11/11/1988

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

200

Thông tin liên lạc:

Trần Văn Vinh Quang – 0982799151

Thành lập:

15/10/2015

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

23

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hồ Trường Phúc – 0932104595

Thành lập:

15/10/2015

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác xã hội

Số lượng thành viên:

23

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Hồ Trường Phúc – 0932104595

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác phòng, chống dịch

Số lượng thành viên:

12

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Thanh Thảo – 0344548061

Lĩnh vực hoạt động:

Công tác phòng, chống dịch

Số lượng thành viên:

12

Thông tin liên lạc:

Nguyễn Thanh Thảo – 0344548061

Đơn vị Cấp Cơ sở